Dołącz do czytelników
Brak wyników

Budownictwo wielkogabarytowe

30 sierpnia 2018

NR 6 (Sierpień 2018)

Garaże jako budynki, budowle i place

0 250

Ograniczanie liczby parkujących w centrach miast samochodów, tworzenie stref ograniczonego postoju czy płatnego parkowania, a jednocześnie oddawanie ulic i placów pieszym kosztem likwidacji miejsc parkingowych – we współczesnym mieście coraz trudniej zaparkować. Rozwiązaniem są garaże funkcjonujące jako samodzielne obiekty.

Jednym z istotniejszych problemów współczesnych miast, zwłaszcza gęsto zabudowanych śródmieść, jest zapewnienie miejsc do parkowania samochodów nie tylko mieszkańcom tych rejonów, ale również pracownikom, gościom, klientom czy turystom, którzy nie mają możliwości dojazdu w inny sposób niż samochodem (np. komunikacją miejską). W tym celu tworzone są m.in. parkingi buforowe na obrzeżach stref płatnego parkowania, parkingi typu Park & Ride, lokalizowane przy głównych węzłach przesiadkowych komunikacji miejskiej, i inne ogólnodostępne parkingi miejskie. Wobec ograniczonej przestrzeni pośród intensywnej zabudowy w centrach miast tego typu parkingi budowane są jako wielopoziomowe, wolnostojące budynki garażowe lub garaże podziemne lokalizowane np. pod placami miejskimi. W niniejszym artykule omówione zostaną zagadnienia związane z projektowaniem tego typu garaży wielostanowiskowych funkcjonujących jako samodzielne obiekty – jako budynki, budowle i place miejskie.

Definicje budowlane

Aby mówić o garażach jako budowlach, budynkach czy placach, należy spróbować najpierw usystematyzować te pojęcia. Przyjrzyjmy się, jak są one definiowane w obowiązujących obecnie przepisach budowlanych:

  • Garaż– w Prawie budowlanym nie ma podanej wprost legalnej definicji garażu, jednak w poszczególnych przepisach jest ona określona pośrednio. W § 102 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie1, czytamy m.in. o rozróżnieniu na garaże zamknięte i otwarte: „garaż do przechowywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych, stanowiący samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, będący garażem zamkniętym – z pełną obudową zewnętrzną i zamykanymi otworami, bądź garażem otwartym – bez ścian zewnętrznych albo ze ścianami niepełnymi lub ażurowymi”. Garaże dzielimy też na jedno- i wielostanowiskowe – i tymi drugimi zajmujemy się w niniejszym artykule.
  • Parking– www. rozporządzeniu parking definiowany jest jako wydzielona powierzchnia terenu przeznaczona do postoju i parkowania samochodów, składająca się ze stanowisk postojowych oraz dojazdów łączących te stanowiska, jeżeli takie dojazdy występują (§ 3 pkt. 25). Można zatem domniemywać, że definicja ta odnosi się do parkingów naziemnych (w tym także urządzonych na placach miejskich), jednakże poszczególne wymagania dotyczące stanowisk postojowych znajdują zastosowanie także do parkingów (garaży) podziemnych.
  • Budynek– zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane2,ilekroć w ustawie jest mowa o budynku, należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. Z tego punktu widzenia wielostanowiskowe garaże wielopoziomowe zamknięte należy zakwalifikować jako budynki. W przypadku garaży otwartych sprawa nie jest tak oczywista i jest przedmiotem sporów interpretacyjnych. Wiele zależy od sposobu wydzielenia powierzchni kondygnacji (by mogły być uznane za budynek, muszą być wydzielone ścianami – pionowymi przegrodami budowlanymi) oraz nazewnictwa w projekcie budowlanym.
  • Budowla – według art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, budowla to każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, czyli np.: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne i hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. W powyższym katalogu obiektów nie ma wymienionych garaży. Jednak, jak już wspomniano wcześniej, garaż wielopoziomowy otwarty może zostać uznany za budowlę pod warunkiem braku przegród pionowych (ograniczenia powierzchni balustradami do wysokości ok. 1,2–1,4 m zamiast ścian na pełną wysokość z otworami okiennymi) i określenia obiektu jako budowli w dokumentacji budowlanej. Należy tu zauważyć, że uznanie garażu za budynek bądź budowlę ma istotny wpływ na naliczanie podatku od nieruchomości – podatek jest płacony od powierzchni kondygnacji netto budynku, natomiast nie jest płacony od budowli.
  • Plac –w przepisach budowlanych nie ma jednoznacznej definicji placu.Jednak w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym3 jest mowa o „obszarze przestrzeni publicznej” (art. 2 pkt 6) – należy przez to rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Fot. 1. Biurowiec przy ul. Za Bramką 1 w Poznaniu, który częściowo pełni funkcję ogólnodostępnego wielopoziomowego parkingu (projekt: Ultra Architects)
Źródło: Michał Pęczak
Właściecielem budynku biurowego „Za Bramką” jest Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji

Wymagania prawne

Układy parkingów wielopoziomowych uzależnione są od wielu czynników, jednak pewne ogólne ramy narzucają obowiązujące przepisy prawne.
Należy tutaj wspomnieć o zmianach w przepisach, które nastąpiły z początkiem bieżącego roku. 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie4, a część wprowadzonych zmian dotyczy właśnie parkingów i garaży.
Po pierwsze, z większeniu uległy minimalne wymiary miejsc postojowych dla samochodów osobowych – minimalna szerokość stanowiska została zwiększona z dotychczasowych 2,3 m do 2,5 m (bez zmian pozostały minimalna długość miejsca postojowego, wynosząca 5 m, oraz minimalna szerokość stanowiska dla niepełnosprawnych, określona na 3,6 m). Zmiana ta wynika ze względów praktycznych – jest to dostosowanie do rozmiarów większości współcześnie produkowanych samochodów osobowych (przeciętnie nieco większych niż kilkanaście lat temu).Dzięki temu uniknie się obecnej do niedawna sytuacji mieszczenia jak największej liczby miejsc parkingowych „na styk” – teoretycznie spełniających wymogi (przepisowe 2,3 m), a w praktyce nie nadających się do wykorzystania przez większość pojazdów.
Przy okazji zmian w rozporządzeniu rozwiązano jeszcze jeden problem, wynikający z nieścisłości przepisów. Otóż rozporządzenie o warunkach technicznych mówiło do tej pory o wymogu zachowania odległości między bokiem samochodu a ścianą lub słupem, nie precyzując, jaką szerokość samochodu należy przyjmować. Stąd pojawiało się ryzyko popełnienia błędu, który mógł skutkować problemami przy odbiorze obiektu, a przynajmniej powodować problemy w użytkowaniu takiego stanowiska. Po zmianach odleg...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Nowoczesnego Budownictwa"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy