Dołącz do czytelników
Brak wyników

Budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne

18 lipca 2018

NR 5 (Czerwiec 2018)

Metody „reanimacji murów” – Przegląd nowoczesnych tynków

439

Woda, wilgoć, sole – to główne czynniki powodujące procesy destrukcyjne w obiektach budowlanych. Prowadzą one do zniszczeń materiału konstrukcji, objawiających się deformacjami, zmniejszeniem nośności, uszkodzeniami mrozowymi, pęcznieniem i wypłukiwaniem spoiw, a w konsekwencji do deformacji elewacji lub wnętrza budynku.

Fot. 1. Zniszczenia spowodowane wysokim poziomem wilgoci w konstrukcji 
Źródło: Barbara Ksit

Źródła destrukcji murów

Utrzymywanie się wilgoci w elementach budynku jest zjawiskiem niepożądanym, gdyż niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji. Wpływa zarówno na obiekt, jak i użytkowników, przebywających w zawilgoconych pomieszczeniach. Obok takich następstw jak obniżenie parametrów termicznych przegrody i nośności elementów konstrukcyjnych, czy korozja biologiczna, działa także destrukcyjnie na organizm człowieka.

Wyróżnia się następujące mechanizmy transportu wilgoci:

 • Przewodnictwo kapilarne - Jest to zjawisko absorpcji, gdzie pobór wilgoci spowodowany jest zdolnością materiałów budowlanych do pochłaniania wody. Jej transport, odbywający się w porach materiału przegrody budowlanej, jest wywołany wzajemnym oddziaływaniem sił międzycząsteczkowych. Materiały budowlane pochłaniają wodę kapilarnie, gdy znajdują się w bezpośrednim styku z wilgocią. Zjawisko to często występuje na elewacji. Może prowadzić do niszczenia tynku i powłok malarskich w obrębie cokołu oraz do korozji żelbetu i rozwoju pleśni w głąb przegrody. Często się zdarza, że stare mury wybudowane z cegieł o strukturze otwartoporowej, są zagrożone w wysokim stopniu zjawiskiem kapilarnego poboru wody. Sprzyjają temu również spoiny wykonywane niegdyś z zaprawy gliniastej bądź wapiennej.
 • Podciąganie wody zawieszonej lub infiltracyjnej - Kapilarne podciąganie wody często jest wynikiem braku lub uszkodzenia hydroizolacji części budynku, który styka się z gruntem. Pobór wody zachodzi w przypadku, gdy wilgotny grunt ma bezpośredni kontakt z materiałem budowlanym, który przejawia właściwości hydrofilowe.
 • Higroskopijne pochłanianie wilgoci - Higroskopijność materiałów budowlanych to zdolność do pochłaniania z otoczenia pary wodnej. Wilgoć higroskopijna występuje najczęściej, gdy w murze bądź na jego powierzchni obecna jest duża zawartość soli. Najczęstszymi spotykanymi solami są chlorki, siarczany oraz łatwo rozpuszczalne azotany. Zawarte w strukturze materiału sole budowlane przyczyniają się do zwiększenia wilgotności równowagowej. Objawem zawilgocenia są mokre bądź wilgotne plamy z solnymi wykwitami na powierzchni elementów. Plamy te, zazwyczaj nieregularne, mogą się pojawiać i znikać w zależności od panujących warunków atmosferycznych. Ważne jest zatem stworzenie bilansu wilgoci w celu określenia przesiąknięcia muru wilgocią higroskopijną, która jest szczególnie niebezpieczna ze względu na związek z solami. Skutkiem higroskopijnego pochłaniania wilgoci jest najczęściej zawilgocenie powierzchniowe.
 • Absorpcja wody spowodowana kondensacją kapilarną - Jest to zjawisko najczęściej spotykane w mikrosporach, gdzie ciśnienie nasyconej pary wodnej może ulec obniżeniu. Powyższe zjawisko zależy od średnicy porów materiału: im mniejszy promień porów, tym więcej wody ulega osadzeniu w wyniku kondensacji kapilarnej.
 • Absorpcja wody spowodowana kondensacją - Tego typu absorpcja polega na skraplaniu pary wodnej na powierzchni przegrody. Głównymi przyczynami kondensacji pary wodnej w obiekcie budowlanym są zbyt duża jego bezwładność termiczna oraz za mała izolacyjność ścian pod względem termicznym. Powietrze w danej temperaturze może posiadać maksymalną ilość wilgoci. Wielkość ta zwana jest wilgotnością nasycenia. Im wyższa temperatura powietrza, tym większa może być ilość pary wodnej w nim zawarta. Zimą ciepłe powietrze wewnątrz ogrzanego pomieszczenia w zetknięciu z zimnymi murami skrapla się. Miejscem częstego występowania kondensacji pary wodnej są mostki termiczne, gdzie pojawiają się znaczące różnice temperatur.
 • Transport wilgoci pod wpływem pola elektrycznego - Jest to zjawisko wykorzystywane w elektrofizycznej technologii osuszania murów. Jony powstałe w procesie rozpuszczenia soli w wodzie poruszają się w kierunku katody bądź anody, w wyniku czego dochodzi do wyrównania ładunków.
 • Elektroosmoza - Elektroosmoza polega na transporcie wilgoci w wyniku działania pola elektrycznego poprzez rysy oraz pustki materiału budowlanego charakteryzującego się strukturą porowatą. Opiera się na procesie przemieszczania się cząsteczek wody w polu elektrycznym, wykorzystującym podwójną warstwę jonową. Zachodzi pod wpływem różnicy potencjału elektrycznego.
 • Elektroforeza - Jest to zjawisko elektrokinetyczne, które polega na ruchu cząstek fazy rozproszonej w fazie rozpraszającej nieruchomej pod wpływem pola elektrycznego.

Pochodzenie soli w obiekcie budowlanym

Głównym źródłem zasolenia murów jest woda przemieszczająca się w ich strukturze. Może ona rozpuszczać sole zawarte w materiałach murów lub pobierać je z otoczenia. Sole mogą też występować w samym materiale jako naturalny składnik wyrobu budowlanego.

Sole często wraz z wodą dostają się do przegrody. Mogą one przenikać do materiału przez kapilarne podciąganie wody z gruntu i zostać transportowane w całej objętości muru. Zasolenie podłoża może wynikać z opadów atmosferycznych. Wpływ na to zjawisko ma również nawożenie ziemi na obszarach rolniczych. Biogennym źródłem soli są nawozy sztuczne, odchody zwierzęce oraz produkty rozkładu. Kolejnym źródłem soli pochodzącej z zewnątrz są substancje odladzające w postaci chlorku sodu, którymi posypuje się zimą drogi i ulice. Czynnikiem powodującym zasolenie muru mogą być również działania naprawcze prowadzące do szkód w wyniku użycia do tego celu niewłaściwych materiałów bądź zastosowania ich w nieprawidłowy sposób.

Zastosowanie tynków tradycyjnych

We współczesnym budownictwie stosowane są dziesiątki odmian tynków, które mogą być sklasyfikowane według różnych kryteriów, np. według zastosowanego spoiwa (tynki gipsowe, wapienno-cementowe, cementowe, gliniane, na bazie żywic itp.), technologii aplikacji (tynki maszynowe lub do nanoszenia ręcznego), kategorii tynku (jednowarstwowe, dwuwarstwowe, pospolite, doborowe, filcowane, wypalane), stopnia gotowości do zastosowania (suche mieszanki, masy i pasty), przeznaczenia, liczby warstw, czy sposobu wykończenia. Według Polskiej Normy PN-70/B-10100, tynki zwykłe stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą normę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub maszynowo, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm przedmiotowych dla zapraw budowlanych i niezawierające dodatków dekoracyjnych ani środków wodoszczelnych czy kwasoodpornych. Jest to także element kształtujący formę architektoniczną obiektu budowlanego. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.3. W zależności od rodzaju zaprawy użytej do tynkowania rozróżnia się następujące rodzaje tynków:

 • gipsowe (g),
 • wapienne (w),
 • gipsowo-wapienne (gw),
 • cementowo-wapienne (cw),
 • cementowe (c),
 • cementowo-gliniane (cgl),
 • gliniane (gl),
 • gliniano-gipsowe (glg),
 • gliniano-wapienne (glw).

Najczęściej jako tynki tradycyjne wna konstrukcje murowane stykające się z gruntem stosuje się tynki cementowo-wapienny i cementowy.

Tynki cementowo-wapienne
Już grubość 1,5 cm tynku cementowo-wapiennego to doskonała bariera podnosząca klasę odporności ogniowej ścian nienośnych i nośnych. Niestety, choć jest to tynk zawierający wapno (materiał odporny na korozję biologiczną), nie stanowi on alternatywnego rozwiązania przy murach mokrych zasolonych. 
Przy takich trudnościach należy najpierw zastosować kompresy odsalające, a dopiero potem można przystąpić do wykonywania warstwy wykańczającej.

Fot. 2. Zniszczenia spowodowane wysokim poziomem wilgoci w konstrukcji 
Źródło: Barbara Ksit

Tynki cementowe
Należą one do tynków bardzo szczelnych i wytrzymałościowych. Oznacza to, że są one odporne na uszkodzenia mechaniczne i zalecane są w pomieszczeniach, których ściany narażone są na uderzenia. „Tynki cementowe zleca się stosować w pomieszczeniach o dużej wilgotności” – wskazanie to nie wspomina o wilgotnych murach, jednakże często jest ono źle interpretowane, co może doprowadzić do zniszczenia i odpadnięcia warstwy wykończającej od muru.

Tynki nowej generacji
W literaturze można spotkać taki podział tynków:

 • renowacyjne (zwane z jęz. niemieckiego tynkami WTA),
 • regulujące wilgotność (zwane z jęz. niemieckiego tynkami FRP),
 • tynki naprawcze.
 • D...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Forum Nowoczesnego Budownictwa"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy