Dołącz do czytelników
Brak wyników

Budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne

3 stycznia 2019

NR 8 (Grudzień 2018)

Poprawiamy parametry termiczne przegród

0 12

Na rynku pojawiły się nowe systemy poprawiające parametry termiczne przegród – jeśli chodzi o rozwiązania stosowane wewnątrz pomieszczeń. Jednak ich wprowadzenie powinno być poprzedzone wnikliwymi badaniami wilgotnościowymi, czyli określeniem planu badań i metodyki postępowania.

Fot. 1. Budynek Collegium Chemicum – obiekt podlegający ochronie konserwatorskiej
Źródło: Archiwum autorki

Jeżeli obiekt jest zabytkowy lub znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską, to wykonanie jego termomodernizacji, prowadzenie prac konserwatorskich bądź restauratorskich lub robót budowlanych jest zazwyczaj utrudnione i wielokrotnie dopuszczalne tylko od wewnątrz. W praktyce oznacza to, że każde prace, które chcemy przeprowadzić w naszym obiekcie, oraz uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy są uzależnione od pozytywnej opinii konserwatora zabytków. Także poprawa parametrów termicznych fragmentów budynku niezabytkowych, czyli zastosowania selektywnego ocieplenia wybranych pomieszczeń, wymaga ocieplenia metodą od wewnątrz.

Rozkład temperatury przegrodzie

Rozkład temperatur w przegrodach przedstawia się następująco:

 • konglomerat traktowany jako jednowarstwowy,
 • przegroda dwuwarstwowa z izolacją termiczną po zewnętrznej stronie,
 • przegroda dwuwarstwowa z izolacją termiczną po wewnętrznej stronie.

 
Koncepcje klasyfikacji metod ociepleń od wewnątrz

Metody ocieplenia od wewnątrz ze względu na sposób pracy izolacji, według M. Gaczek i B. Ksit [2], można podzielić na trzy rodzaje:

 • docieplenie materiałem powodującym wzrost oporu cieplnego ściany,
 • zastosowanie materiału powodującego odbicie promieniowania cieplnego,
 • zastosowanie materiału dającego oba ww. efekty.

Innym sposobem podziału metod ocieplenia od wewnątrz jest ten ze względu na wpływ na dyfuzję pary wodnej przez przegrodę na [3]:

 • izolacje niewpływające na dyfuzję pary wodnej przez przegrodę – paroprzepuszczalne,
 • izolacje znacząco ograniczające dyfuzję pary wodnej przez przegrodę – paroszczelne.
Fot. 2. Diagnostyka muru – wstępne badanie wilgoci przed wybraniem metody izolacji od wewnątrz
Źródło: Archiwum autorki

Z kolei zgodnie z wytycznymi obejmującymi parametry cieplno-wilgotnościowe oraz zjawiska transportu wody w przegrodach budowlanych, metody ocieplenia od wewnątrz można podzielić na [1]:

 • metody limitowanego oporu cieplnego,
 • metody jednostronnej bariery,
 • metody aktywne kapilarnie,
 • metody pełnej bariery dwustronnej,
 • metody punktowo-kapilarne,
 • metody liniowo-kapilarne.

Zgodnie z literaturą przedmiotu: Ulotka WTA 6-4 „Izolacja wewnętrzna w istniejących budynkach” (Wiss.-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V., www.wta.de) oraz „Wytyczne dotyczące wewnętrznej izolacji ścian zewnętrznych za pomocą IDS” (Fachverband Wärmedämmverbund-Systeme ETICS, www.innendaemmsysteme.de) [4].
Jeszcze innym sposobem podziału metod ocieplenia od wewnątrz jest ten zaproponowany przez D. Zirkelbacha, A. Bindera i H.M. Künzela:

 • otwarty dyfuzyjnie włóknisty materiał termoizolacyjny,
 • otwarty dyfuzyjnie włóknisty materiał termoizolacyjny z paroizolacją,
 • hamująca dyfuzję sztywna pianka termoizolacyjna,
 • kapilarnie aktywny materiał termoizolacyjny.
Rys. 1. Rozkład temperatur w przegrodzie zewnętrznej
Źródło: R. Wójcik [1]

I wreszcie – metody ocieplenia od wewnątrz można też podzielić, według Kirsten Arbeiter na: 

 • izolacje termiczne o niewielkim oporze dyfuzyjnym i braku możliwości dyfuzji – zastosowana bariera paroszczelna,
 • izolacje termiczne o dużym oporze dyfuzyjnym i braku możliwości dyfuzji – cała przegroda szczelna,
 • izolacje termiczne o bardzo wysokim oporze dyfuzyjnym i braku możliwości dyfuzji,
 • izolacje termiczne o niewielkim oporze dyfuzyjnym i niewielkim oporze dyfuzyjnym.

Minimalne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej budynków, zapobiegające kondensacji i zagrożeniom higienicznym, podane są w normie DIN 4106-2.

Wytyczne prawne

Podstawowe kwestie dotyczące wytycznych termomodernizacji uregulowane są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). Termoizolacja od wewnątrz wiąże się z ograniczeniem wystąpienia możliwości kondensacji. Według warunków technicznych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku zgodnie z paragrafem 321, Na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych. Nie możemy dopuścić również do zawilgocenia spowodowanego kondensacją pary wodnej, narastającego w kolejnych latach. Paragraf 322 w następujący sposób reguluje sytuacje dotyczące zagrzybienia.

 1.  Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne zewnętrznych przegród budynku, warunki cieplno-wilgotnościowe, a także intensywność wymiany powietrza w pomieszczeniach, powinny uniemożliwiać powstanie zagrzybienia.
 2.  Do budowy należy stosować materiały, wyroby i elementy budowlane odporne lub uodpornione na zagrzybienie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia zagrożenia korozją biologiczną.
 3.  Przed podjęciem przebudowy, rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynku, w przypadku stwierdzenia występowania zawilgocenia i oznak korozji biologicznej, należy wykonać ekspertyzę mykologiczną i na podstawie jej wyników – odpowiednie roboty zabezpieczające.
Fot. 3 –4 Budynki o skomplikowanej elewacji – Mikołajki – budynek mieszkalny, Bydgoszcz – hotel „Pod Orłem”
Źródło: Archiwum autorki

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywania robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Wynika z tego, iż remont elewacji nie wymaga pozwolenia na budowę, chyba że budynek jest indywidualni...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Forum Nowoczesnego Budownictwa"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy