Dołącz do czytelników
Brak wyników

Budownictwo wielkogabarytowe

19 lutego 2018

NR 1 (Sierpień 2017)

Garaże podziemne
Najważniejsze zagadnienia wczesnego etapu projektowania

0 102

We współczesnym budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym stosowanie podziemnych hal garażowych jest standardem, wynikającym przede wszystkim z czynników ekonomicznych – ceny gruntów w większych miastach wymuszają wzrost zagęszczenia zabudowy dla osiągnięcia opłacalności inwestycji, co skutkuje brakiem miejsca na parkingi na powierzchni terenu.
 

Do „schowania” parkingów pod ziemię skłaniają też względy estetyczne i konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości zieleni (definiowanej jako powierzchnia biologicznie czynna) na powierzchni terenu.

Analiza chłonności terenu

Projektowanie budynku lub osiedla mieszkaniowego poprzedzone jest zazwyczaj serią analiz. Niezależnie od tego, czy na danym terenie inwestycyjnym mamy do czynienia z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czy też konieczne jest wystąpienie o wydanie warunków zabudowy, kluczowym zadaniem jest przeprowadzenie analizy chłonności terenu. Ma ona na celu wykazanie, jaką powierzchnię sprzedaży mieszkań da się uzyskać na danym terenie przy zachowaniu przepisów Prawa budowlanego, warunków technicznych, wytycznych inwestora itp. Jest to etap szczególnie ważny z punktu widzenia inwestora, gdyż pozwala oszacować koszty i potencjalne przychody, a więc opłacalność planowanego przedsięwzięcia. Wtedy nierzadko zapada decyzja o przystąpieniu bądź rezygnacji z planowanego zamierzenia inwestycyjnego, a także o wyborze optymalnego wariantu. Jest to również etap bardzo istotny z punktu widzenia projektanta, gdyż podjęte wówczas decyzje rzutują na dalsze etapy realizacji projektu.

 

Rys. 1. Warianty garażu podziemnego w analizie chłonności – przykład

 

Układ funkcjonalny garażu  

Dotyczy to również garaży podziemnych – już na tym etapie określa się zapotrzebowanie na liczbę miejsc postojowych, która zazwyczaj (poprzez zapisy planu miejscowego bądź decyzji o warunkach zabudowy) jest ściśle skorelowana z liczbą mieszkań. Decyzja o wyborze przyjętego rozwiązania parkingu – naziemny czy częściowo lub całkowicie podziemny, liczba poziomów podziemnych, usytuowanie parkingu tylko pod budynkami czy pod całym terenem, liczba i lokalizacja wjazdów itp. – rzutuje na możliwość uzyskania określonej powierzchni sprzedaży mieszkań. Większa liczba mieszkań oznacza konieczność zwiększenia liczby miejsc postojowych, ale przyjęty układ funkcjonalny budynku oraz rozplanowanie mieszkań i klatek schodowych wpływają na możliwość realizacji określonej liczby miejsc postojowych na kondygnacji podziemnej. Dlatego też projektowanie układu garażu i układu mieszkań musi być ze sobą dobrze skoordynowane i powinno odbywać się równocześnie.

Efektem takiego podejścia jest wypracowanie kilku wariantów najbardziej optymalnych pod względem wykorzystania przestrzeni. Warto tutaj zauważyć, że przy stosowaniu parkingów podziemnych zwiększanie powierzchni sprzedaży mieszkań nie jest płynne, lecz opiera się na przechodzeniu pewnych progów opłacalności, związanych z tym, że dodanie kolejnej kondygnacji podziemnej powoduje skokowy wzrost kosztów realizacji inwestycji (przykład na rys. 1). Dlatego też należy dążyć do pełnego wykorzystania możliwości, jakie daje dodatkowy poziom parkingu, podobnie jak każdy inny dodatkowy kosztotwórczy element (dodatkowe wjazdy, szachty oddymiania itp.). Przedmiotem optymalizacji mogą być takie zagadnienia jak:

 • liczba kondygnacji podziemnych,
 • powierzchnia hali garażowej,
 • podział na strefy pożarowe i związana z tym kwestia oddymiania,
 • liczba wjazdów do garażu.

Siatka parkingu

Rozplanowanie parkingu musi być skoordynowane z siatką słupów konstrukcyjnych budynku. Typowe stosowane moduły konstrukcyjne to (wymiary osiowe): 6 m; 6,6 m; 7,2 m; 7,5 m i 7,8 m. Jak pokazano na rys. 2, w zależności od rozstawu i kształtu siatki garażu (kwadratowy, prostokątny) pozwalają one na zmieszczenie 2–3 miejsc postojowych w module, w układzie z parkowaniem równoległym lub ukośnym.

Na ekonomikę wykorzystania przestrzeni wpływa też umiejętna koordynacja siatki parkingu z układem mieszkań i klatek schodowych. Należy tutaj wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

 • nasłonecznienie mieszkań,
 • przesłanianie,
 • przewietrzanie,
 • struktura powierzchni mieszkań,
 • moduł siatki garażu,
 • rozmieszczenie wjazdów i dróg manewrowych.

Projektowanie budynku mieszkalnego z garażem podziemnym zawsze jest pewnym kompromisem pomiędzy tymi dwoma częściami. Może się zdarzyć, że budynek optymalnie zaprojektowany pod względem naziemnej części mieszkalnej może sprawiać problemy przy rozplanowaniu hali garażowej. Przykładowo na rys. 3 pokazano kwartał zabudowy o odpowiedniej dla nasłonecznienia odległości skrzydeł budynku, jednak widzimy, że liczba modułów konstrukcyjnych w hali garażowej nie pozwala na ekonomiczne wykorzystanie powierzchni – został „martwy” ciąg bez możliwości dojazdu ani zlokalizowania innych pomieszczeń.

Jak warto zauważyć, korzystne jest grupowanie pomieszczeń pomocniczych (takich jak skrytki lokatorskie, pomieszczenia gospodarcze, węzeł cieplny, trafostacja i rozdzielnia niskiego napięcia, przyłącza mediów – wody, kanalizacji, gazu, prądu i sieci telekomunikacyjnych, a także szachty instalacyjny i oddymiania) w jednym ciągu pomiędzy klatkami schodowymi. 
Doświadczenie pokazuje, że przewidywaną powierzchnię garażu należy przyjąć z odpowiednim zapasem, właśnie dla celów zmieszczenia przyłączy, instalacji, szachtów itp.

 

Rys. 2. Typowe moduły siatki konstrukcyjnej garażu podziemnego

 

Wymóg zachowania odległości

To samo dotyczy szerokości miejsc postojowych. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na jeden problem. Otóż Roz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Forum Nowoczesnego Budownictwa"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy