Dołącz do czytelników
Brak wyników

Budownictwo wielkogabarytowe

21 lutego 2018

NR 2 (Listopad 2017)

Techniczne aspekty projektowania parkingów oraz garaży wielostanowiskowych

357

Transport samochodowy w obecnych czasach odgrywa dominującą rolę – zarówno w zestawieniu z innymi środkami transportu, jak i w kontekście urbanistycznym. W krajach Unii Europejskiej stanowi on obecnie około 70% przewozów ładunkowych i około 90% przewozów pasażerskich.
 

Na wybór tego środka lokomocji decydujący wpływ ma kompleksowa obsługa przewozu oraz możliwość podróżowania w dogodnym dla pasażera momencie. Dlatego istotna jest odpowiednia infrastruktura techniczna, tj. sieci dróg, stacji obsługi pojazdów, stacji paliw, a w szczególności parkingów i garaży.

Usytuowanie parkingów

Parkingi w miastach najczęściej tworzy się równolegle do ciągów komunikacyjnych bądź na wyznaczonych, oddzielnych placach (fot. 1 i 2). Jednak stanowiska postojowe zlokalizowane na chodnikach, placach i wzdłuż traktów mają negatywny wpływ na estetykę miast. Nadmierne skupienie zaparkowanych pojazdów może wywołać zachwianie „równowagi przestrzennej” w układzie zabudowy i deformację charakteru wnętrz urbanistycznych. Co więcej, może być też uciążliwe dla mieszkańców i otoczenia. Jak więc budować parkingi, by spełniały swoją funkcję, ale jednocześnie nie generowały problemów przestrzennych?

Garaż a układ urbanistyczny

Typ parkingu lub garażu należy dobrać na podstawie analizy funkcji danego obszaru, charakteru czy kształtu pobliskiej zabudowy, jej formy i docelowego przeznaczenia. Realizacja garaży i rozwiązania projektowe wymagają pokonywania wielu barier infrastruktury technicznej, urbanistycznych, architektonicznych oraz konstrukcyjnych. Garaże osadzane w istniejącym układzie urbanistycznym powinny być tak posadowione, aby łatwo było zorientować się w systemie dojazdu do nich, a także aby zapewniały komfortowy wjazd i wyjazd oraz bezpieczne parkowanie.

Błędy popełniane zarówno w procesie kształtowania dojazdu oraz wyjazdu, jak i w przewidzianym natężeniu ruchu drogowego mogą generować późniejsze trudności komunikacyjne w sąsiedztwie, w skali dzielnicy, a nawet miasta – mogą pogorszyć standard układu komunikacyjnego.

Do układu komunikacyjnego należy bowiem podejść indywidualnie. Wjazdy oraz wyjazdy projektuje się razem bądź osobno, w zależności od wielkości garażu i kształtu danej działki. Niemniej jednak odrębny wjazd i wyjazd oraz jednokierunkowy ruch mają korzystny wpływ na porządkowanie systemu komunikacyjnego i efektywność korzystania z niego oraz minimalizuje możliwości kolizji.

Najkorzystniejsze pod względem sprawnego wyłączania i włączania się kierowców do ruchu jest zastosowanie wydzielonych pasów ruchu, które są niezależne od wjazdu i wyjazdu z parkingu. Rozwiązanie to nie należy jednak do najtańszych, wymaga odpowiednio dużej powierzchni działki i w większości przypadków wykorzystywane jest w centrach handlowych o dużym natężeniu ruchu (fot. 3).

Kryteria projektowe

Oceniając prawidłowość rozwiązań projektowych stosowanych dla garaży, należy wziąć pod uwagę m.in.:

 • bezpieczeństwo użytkowania garażu,
 • funkcjonalność, czyli łatwość dostępu i swobodnego manewrowania samochodem,
 • estetykę wnętrza,
 • czytelność, ład i sprawność wewnętrznego układu komunikacyjnego,
 • czytelność oznakowania i informacji wizualnej zapewniającej szybką lokalizację stanowiska postoju pojazdu, 
 • dostępność dla osób niepełnosprawnych (fot. 4),
 • sprawność i niezawodność instalacji wentylacyjnej, ochrony przeciwpożarowej i oświetleniowej,
 • spójność z infrastrukturą komunikacyjną miasta – siecią drogową,
 • łatwość korzystania z systemu poboru opłat oraz otwierania bram przy wyjazdach i wjazdach,
 • ekonomię – koszty realizacji i eksploatacji (na jedno stanowisko postojowe),
 • wielofunkcyjność, zdolność do zmiany funkcji użytkowej garażu bądź jego części.

Lokalizacja – jakie odległości zachować?

Do działek budowlanych, budynków i urządzeń z nimi związanych powinny być zapewnione dojścia i dojazdy, które umożliwiają dostęp do drogi publicznej – właściwego przeznaczenia i sposobu użytkowania oraz wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Lokalizacja garaży musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).

Otwarty garaż wielopoziomowy i wjazd do zamkniętego garażu na samochody osobowe powinny być usytuowane w odpowiedniej odległości od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dotyczy to budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego (z wyłączeniem hoteli), opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania ponadto placów zabaw i boisk dla dzieci oraz młodzieży. Odległości te nie mogą być mniejsze niż 7 m w przypadku czterech stanowisk, 10 m w przypadku od pięciu do 60 stanowisk włącznie i 20 m przy ponad 60 stanowiskach (mając na uwadze wymagania przeciwpożarowe). Natomiast odległość otwartego garażu wielopoziomowego na samochody osobowe oraz wjazdu do zamkniętego garażu od granicy działek budowlanych nie może być mniejsza niż 3 m przy garażu na cztery stanowiska, 6 m w przypadku 5–60 stanowisk włącznie oraz 16 m w przypadku większej liczby stanowisk.

Garaż na samochody osobowe, który tworzy samodzielny obiekt budowlany bądź część innego obiektu, powinien mieć wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2,2 m, a do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych 2 m. Wjazdy i wrota muszą mieć szerokość przynajmniej 2,3 m i wysokość 2 m w świetle.

Instalacje oświetleniowe

Elektryczna instalacja oświetleniowa w garażach powinna być zgodna z przepisami i Polskimi Normami zawartymi w ww. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. Dotyczą one odpowiednich parametrów dostarczanej energii, ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Przepisy mówią również o ochronie przed emisją drgań i hałasu powyżej poziomu dopuszczalnego oraz przed szkodliwym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego.

W przypadku budynków zasilanych siecią elektryczną, w których zanik napięcia może zagrażać życiu ludzi lub powodować poważne straty materialne, należy stosować zasilanie o co najmniej dwóch niezależnych, samoczynnie się załączających źródłach energii elektrycznej. Należy zainstalować również samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne – bezpieczeństwa i ewakuacyjne. To pierwsze powinno być zamontowane w pomieszczeniach, w których nawet krótkotrwałe wyłączenie oświetlenia podstawowego może wywołać wymienione wyżej zagrożenia. Oświetlenie takie powinno działać nie mniej niż jedną godzinę.

W garażach o powierzchni ponad 1000 m2, gdzie występuje wyłącznie światło sztuczne, oraz na drogach ewakuacyjnych powinno być natomiast stosowane oświetlenie ewakuacyjne, które powinno działać co najmniej dwie godziny od momentu zaniku oświetlenia podstawowego.

Z kolei oświetlenie przeszkodowe, zasilane napięciem bezpiecznym, służy uwidocznieniu przeszkód w układzie budynku oraz znaków wskazujących kierunek ewakuacji, dróg i sposobu użytkowania budynku. Stosuje się je przy zgaszonym oświetleniu podstawowym.

Wybór wentylacji

Garaże zamknięte wymagają przynajmniej dwóch rodzajów wentylacji: naturalnej i grawitacyjnej (fot. 5).Ta pierwsza możliwa jest dzięki przewietrzaniu otworami wentylacyjnymi, umieszczonymi w ścianach przeciwległych, bocznych lub we wrotach garażowych. Łączna powierzchnia netto otworów wentylacyjnych na każde wydzielone przegrodami budowlanymi stanowisko postojowe nie może wynosić mniej niż 0,04 m2. Parametry te dotyczą garaży nieogrzewanych nadziemnych wolno stojących, przybudowanych lub wbudowanych w inne obiekty.

Wentylacja grawitacyjna natomiast zapewnia 1,5-krotną wymianę powietrza na godzinę. Dotyczy to garaży nadziemnych lub częściowo zagłębionych, które mają nie więcej niż 10 stanowisk postojowych.

W garażach zamkniętych wyposażenie instalacyjne w wentylacje mechaniczną powinno być sterowane czujnikami wskazującymi na niedopuszczalny poziom stężenia tlenku węgla. W pozostałych garażach, w kanałach rewizyjnych, które służą zawodowej obsłudze oraz naprawie samochodów, a także w garażach wielostanowiskowych dopuszcza się wentylowanie powietrzem o mniejszym stopniu zanieczyszczenia, które nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia czy nieuciążliwych zapachów.

Wietrzenie garażu

Aby zapewnić przewietrzanie naturalne w garażu otwartym, należy zachować minimum 100-metrową odległość między dwiema przeciwległymi ścianami z niezamykanymi otworami. Łączna wielkość niezamykanych otworów w ścianach zewnętrznych każdej kondygnacji nie powinna być mniejsza niż 35% powierzchni ścian. Ponadto dopuszcza się możliwość zastosowania w ścianach stałych przesłon żaluzjowych, które nie ograniczają wolnej powierzchni otworu. Również zagłębienie najniższego poziomu posadzki nie powinno być większe niż 0,6 m poniżej poziomu terenu, które przylega do ściany zewnętrznej garażu. W przypadku większego zagłębienia należy stosować fosę ze zboczami o nachyleniu, które nie przekracza 1 : 1.

Odpływ wody

Garaże powinny mieć też zapewnione spadki w posadzkach do wewnętrznego lub zewnętrznego wpustu kanalizacyjnego. Krawędzie płaszczyzny posadzki oraz otworów w niej wykonanych należy ograniczać progiem o wysokości 30 mm. Ma to uniemożliwić spływ wody lub innej cieczy na niższe poziomy garażu bądź na zewnątrz.

Próg podlega odpowiedniemu profilowaniu (nachylenie do 10%), aby umożliwić przejazd osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Natomiast nawierzchnie zewnętrznej pochylni samochodowej, których nachylenie wynosi więcej niż 15%, powinny być karbowane.

W garażach wielostanowiskowych nie należy stosować przegród wewnętrznych. Dzięki temu zapewnione jest lepsze wykorzystanie powierzchni, a także spełnione są normy bezpieczeństwa (zapewnienie łatwego manewrowania samochodem) i ułatwiona jest wentylacja.

Bezpieczeństwo pożarowe

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego garaży są takie same jak dla budynków produkcyjnych i magazynowych (PM), o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2. Garaż należy wykonać z elementów nierozprzestrzeniających ognia, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

W zależności od wysokości budynków PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 okr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Forum Nowoczesnego Budownictwa"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy