Dołącz do czytelników
Brak wyników

Obiekty użyteczności publicznej

7 listopada 2018

NR 7 (Październik 2018)

Izolacyjność akustyczna w obiektach użyteczności publicznej

402

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obiekty budowlane należy tak projektować i budować, aby spełnić podstawowe wymagania, w tym ochronę przed hałasem oraz drganiami. Pomieszczenia w budynkach użyteczności publicznej muszą spełniać swoje funkcje i zapewniać użytkownikom komfort akustyczny.

Hałas stanowią wszelkie dźwięki, które są przez człowieka niepożądane lub nawet dla niego szkodliwe. Oczywiście, dla każdego z nas pojęcie „niepożądanych dźwięków” oznacza zupełnie coś innego, natomiast wpływ hałasu na ludzkie samopoczucie oraz zdrowie jest duży i może przynieść bardzo negatywne skutki. Według badań przeprowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia, hałas może powodować między innymi zaburzenia snu, nerwice, zmęczenie, a nawet problemy z krążeniem.
Źródła hałasu mogą być różne. Hałas może dobiegać z zewnątrz budynku (stanowi go na przykład ruch uliczny) lub z jego wnętrza – np. dobiegać od sąsiada lub z instalacji technicznych budynku.
Dźwięki interpretujemy pod względem głośności, wysokości i barwy, lecz zawsze stanowią one odczucie subiektywne. Ponadto różnie słyszymy dźwięki w poszczególnych częstotliwościach. Na przykład dźwięki środkowych pasm częstotliwości słyszymy najgłośniej, natomiast wysokich i niskich – wyraźnie ciszej. Różnie też odbieramy dźwięki w zależności od tła akustycznego w pomieszczeniu. Im cichsze tak zwane tło akustyczne w pomieszczeniu, tym dźwięki wydają nam się głośniejsze.

Skala logarytmiczna

Poziom ciśnienia akustycznego wyrażany jest w decybelach (dB) i odnosi się on do skali logarytmicznej. Korzystanie ze skali liniowej jest mniej przystępne, ponieważ rozpiętość słyszalnych ciśnień akustycznych jest ogromna i zawiera się w wartościach od 0 Pa do 100 000 Pa, natomiast w skali logarytmicznej ten zakres to odpowiednio od 0 do 194 dB.
Przykładowo w profesjonalnych studiach nagraniowych lub laboratoriach poziom ciśnienia akustycznego wynosi 14 dB.
Normalna rozmowa generuje dźwięk o natężeniu około 60 dB, natomiast głośna restauracja – około 70 dB. Poziom ciśnienia akustycznego 194 dB odbiera się już jako hałas, który może zabić.
Zastosowanie skali logarytmicznej oznacza w praktyce, że na przykład mając w pomieszczeniu dwa źródła hałasu, o natężeniu 60 dB każdy, nie uzyskamy ciśnienia akustycznego 2 × 60 dB. Poziom ten będzie wynosił około 63 dB. Trzy decybele jest to również z reguły najmniejsza różnica poziomów ciśnienia akustycznego, którą jest w stanie rozpoznać ucho ludzkie. Różnicę 5 dB słychać już dość wyraźnie, natomiast różnicę na poziomie 6–10 dB odczuwamy jako dwukrotne zwiększenie lub zmniejszenie hałasu.

Wymagania prawne

Najnowsza wersja rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nakłada na projektantów obowiązek stosowania normy akustycznej PN-B 02151-3 z 2015 roku. Wytyczne w niej zawarte odnoszą się bezpośrednio do konkretnych przegród w różnego typu obiektach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.
Nowa wersja normy rozróżnia szereg nowych budynków i przegród w nich zlokalizowanych, których nie było w poprzedniej wersji z roku 1999. Przykładowo w poprzedniej wersji normy w hotelach rozróżniane były jedynie trzy przegrody: oddzielające pokoje hotelowe od siebie, od korytarza i od sali telewizyjnej lub pomieszczenia klubowego. W obecnie obowiązującej normie wyszczególnione są wymagania dla ścian i stropów pomiędzy pokojami, pomiędzy pokojem a pomieszczeniem administracyjnym, pomieszczeniem technicznym, pomieszczeniami handlowymi usługowymi oraz salami klubowymi i restauracyjnymi. Poza tym pomieszczenia takie jak sale telewizyjne w nowych obiektach już nie występują.
W najnowszej wersji normy pojawiły się również szkoły wyższe i placówki badawcze oraz budynki sądów i prokuratur.
W przypadku przegród budowlanych mamy do czynienia z izolacyjnością akustyczną od dźwięków powietrznych oraz od dźwięków uderzeniowych. Przy czym dźwięki powietrzne odnoszą się do ścian oraz stropów, natomiast dźwięki uderzeniowe wyłącznie do stropów. Oba wskaźniki oraz ich minimalne wymagania dla poszczególnych przegród określone są w normie PN-B 02151-3.
Przykładowo minimalna izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych ściany pomiędzy pokojami hotelowymi musi być taka sama jak izolacyjność akustyczna pomiędzy dwoma mieszkaniami w budynku wielorodzinnym, czyli R’A1 = 50 dB.
W przypadku hoteli wymagany współczynnik izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych dla większości stropów wynosi 50 dB. Większe wymagania są postawione dla stropów pomiędzy pokojami mieszkalnymi a garażem lub pomieszczeniami technicznymi z urządzeniami instalacyjnymi wyposażenia budynku.
Między pomieszczeniami ze źródłami zakłóceń akustycznych, np. handlowymi, usługowymi czy salami restauracji, zazwyczaj minimalna izolacyjność akustyczna przegród wynosi 58 dB, a w przypadku sal, gdzie prowadzi się działalność z udziałem muzyki i/lub tańca – 65 dB.
W tabeli 1. przedstawionych zostało kilka wybranych przykładów wymagań według normy PN-B 02151-3.

Tab. 1. Wybrane przykłady wymagań wg normy PN-B-02151-3
Lp. Rodzaj przegrody Wymagany \(R'_{A1}\)  [dB]
Hotele
1. Ściana między pokojami hotelowymi oraz między pokojem hotelowym a pomieszczeniem administracyjnym 50
2. Ściana między pokojem hotelowym a obszarem komunikacji ogólnej – korytarze klatki schodowej – ściana bez drzwi 45
3. Ściana między pokojem hotelowym a obszarem komunikacji ogólnej – korytarze klatki schodowej – ściana z drzwiami 38
4. Ściana między pokojem hotelowym a pomieszczeniem technicznym z urządzeniami instalacyjnymi budynku 58
5. Ściana między pokojem hotelowym a pomieszczeniem handlowym, usługowym, salą klubową, kawiarnianą bądź restauracyjną, w których nie prowadzi się działalności z udziałem muzyki i /lub tańca 58
6. Ściana między pokojem hotelowym a pomieszczeniem handlowym, usługowym, salą klubową, kawiarnianą bądź restauracyjną, w których prowadzi się działalność z udziałem muzyki i /lub tańca 65
Budynki zakwaterowania turystycznego (hotele turystyczne, pensjonaty)
7. Ściana między pokojami hotelowymi oraz między pokojem hotelowym a pomieszczeniem administracyjnym 45
Budynki zamieszkania zbiorowego (domy studenckie, bursy szkolne, damy opieki społecznej)
8. Ściana między pokojami mieszkalnymi oraz między pokojem mieszkalnym a pomieszczeniem administracyjnym 45
Żłobki i przedszkola
9. Ściana między salami dla dzieci 48
10. W przypadku żłobków i przedszkoli zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych: ściana oddzielająca pomieszczenia żłobka lub przedszkola od mieszkania 58
Budynki szpitalne i zak...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników w ramach Otwartego Dostępu.

Załóż konto lub zaloguj się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy